...پاورقی فرهنگ و ارتباطات

▬ کانال استاد دکتر حسن بشیر
▬ خودخداپنداری در دانشگاه امام صادق و دو آفت ساده
▬ مهر محرم
▬ پس از چهار سال تصویب شد/استقبال از مشارکت شما در رساله دکتری من
▬ هوم‌کر؟ رفاه؟ بانک فلان؟ شهر فرش؟ شما کدام روش را برای پولدار شدن انتخاب می‌کنید؟!
▬ واقعاً «لا تنظر الی من قال؟» نباید به گوینده سخن توجه کنیم؟!
▬ تصاویری از درختان قطع‌شده دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
▬ متن کامل مصاحبه درباره نسبت دانشگاه امام صادق با رسالت مرجعیت علمی
▬ پیشنهادی فرهنگی پاورقی
▬ یک امام صادقی دیگر هم به قافله شهدا پیوست