...پاورقی فرهنگ و ارتباطات

▬ پیشنهادی برای تو
▬ الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو
▬ از دانشگاه امام صادق هیچ چیز بعید نیست!
▬ کانال استاد دکتر حسن بشیر
▬ خودخداپنداری در دانشگاه امام صادق و دو آفت ساده
▬ مهر محرم
▬ پس از چهار سال تصویب شد/استقبال از مشارکت شما در رساله دکتری من
▬ هوم‌کر؟ رفاه؟ بانک فلان؟ شهر فرش؟ شما کدام روش را برای پولدار شدن انتخاب می‌کنید؟!
▬ واقعاً «لا تنظر الی من قال؟» نباید به گوینده سخن توجه کنیم؟!
▬ تصاویری از درختان قطع‌شده دانشگاه امام صادق علیه‌السلام