نمونه یک بسیجی واقعی از دیدگاه سبزها
در فیلم های وسترن:
یک سرخپوست خوب، یک سرخپوست مرده است.

سبزها این روزها می نویسند:
بسیجی واقعی، همت بود و باکری

نتیجه:
اگر بسیجی ها می خواهند از طرف سبزها، خوب (=واقعی) تلقی بشوند، باید مثل همت و باکری شهید شوند (=بمیرند.) یک سرخپوست (بسیجی) خوب، یک سرخپوست (بسیجی) مرده است. بالاخره هر شعاری یک مبنایی دارد. مبنای این شعار هم فیلم های غربی.