دیروز

معرفی کتابهای مطالعه شده در سال جاری: چهارمین کتاب

کتاب نامه ای به پدر آسمانی ام

گویی همین دیروز بود که تو برای ما می نوشتی. وقتی که جبهه بودی را می گویم. امروز من ...

این جمله مبنای این کتاب زیباست که شامل نامه های عمدتا عاطفی و ادبی و در مواردی با تحلیل های خوب اجتماعی و سیاسی فرزندان ایثارگران و شاهد به پدرانشان است. به پدرانی که برای اعتلای نام الله، برای نهضت جهانی اسلام از خود گذشتند.

امروز

از فرزندانی که گاهی به خاطر شجاعت پدرشان تحقیر می شدند. فرزندانی که عموما برداشتهای اشتباهی از زندگی آنها داریم. بی تعارف ما آنها را نمی شناسیم. هدیه این کتاب 110 صلوات برای شادی روح شهداست.

اطلاعات کتابشناختی:

نامه ای به پدر آسمانی ام، تهران، حوزه مشاوران جوان بنیاد شهید و امور ایثارگران