#یک_پیشنهاد

نامه موسوی خوئینی‌ها که ارزش چندانی نداشت و خیلی زود به فراموشی سپرده می‌شود، اما #یادداشت #وحید_جلیلی از آن‌هاست که هر چند وقت یک‌بار می‌توان آن را خواند و بازنشر کرد:

rajanews.com/node/337539

✋تا پیشنهادی دیگر:

ble.ir/join/YTdkMDA1Yj