ظالمان دهر را به دار می کشیم
ای دلیل جنبش زمین قسم به فجر
       تا تولد بهار عدل در جهان
       ظالمان دهر را به دار می کشیم
(کتاب مجموعه کامل شعرهای سلمان هراتی، دفتر شعر جوان، ص 119)

رهبرا! 
از تو به یک اشاره...
از ما به سر دویدن...