دوره پنجم  دعوت
ثبت‌نام شروع شد. امروز و فردا بعد از نماز عصر- مسجد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
دوره علمی و پژوهشی دعوت
بازاندیشی در دانش فرهنگ و ارتباطات
چالش‌هایی در باب حکومت دینی و فرهنگ