م. ق. شاعری جوان، از دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام (کارشناسی ارشد معارف اسلامی و ارتباطات) است.

 1. همگی را کشتند و شهیدان خواندند!
 2. پس شکستند شیشه ها      شعله ها در کوچه ها

  و همان صندلی کهنه ی من در اتوبوس 

         شهر پر گشت ز دود

      و من آن روز ولی     مانده بودم خانه

      مرگ و خون و سنگ و دشنام و همه 

             از کجا آمده بود؟

     شاید از یک تردید

      شاید هم از تهمت

      کآگاهانه به دولت دادند

           و پس از آن همگی را کُشتند 

               و «شـهــــیـــدان» خواندند

       و بگفتند «شما کشته شوید

          ما همینجا    و به دنبال شما می آئیم»

  این چنین بوده و هست       رسم تاریخ و زمان

    رهبران جنبش     رهبران جنبش، سرحال و خندان    سرحال و خندان 

    مردم بیچاره          گرد تابوت روان

    مادر آن کودک       اشکبار و گریان

  ----------------

   

 3. رنگ سبز
 4. سبز می دانی چیست؟

  رنگ زهرا و علی

  رنگ اولاد نبی

  رنگ تقوا و شعار ایمان

  بسپارید بخاطر این سبز

  که نام علی و آل نبی

  سال ها و قرن ها

  حاکمیت می کرد

  بر فضای قلب ها

  لیک از قلب برون شد این سبز

  مانتویی شد بر تن دختر جلف

  می سرود آن دختر

  مانتو و روسری ام، رنگ زهرا دارد

  پسرک ها همگی

  دور آن دختر سبز

  نیک می چرخیدند

  با صدای قهقهه

  سخت می خندیدند

  این چنین بود که زهرای بتول

  داد آواز ز دور

  گر مرا می خواهی

  از پسرها شو دور

  دخترک می نشنید

  امر زهرای بتول

  و پسرها همگی

  گرد آن پرچم سبز

  شاد می چرخیدند