ورود امام به فرودگاه مهرآباد در بهمن 1357
هم اکنون نه و سی و سه دقیقه صبح دوازدهم بهمن است.
این زمان، زمان آغاز سیر انفسی ماست.

تولدمان مبارک!
تولد گفتمان انقلاب اسلامی؛ گفتمان نه غربی و نه شرقی.