اشاره:
خلاصه نویسی و فیش نویسی از مهارتهای تحصیلی هستند که خیلی مهمند. شیوه های مطالعه و خلاصه نویسی من در طول دوران تحصیل دچار تغییرات و تحولات زیادی شده اند. البته من جهت اونها را مثبت می بینم! امروز هم به اینجا رسیدیم که این طوری مطالعه کنم. بعدها بیشتز توضیح خواهم داد.

 

پدافند غیرعامل

ک. دانستنی های عمومی پدافند غیرعامل (مقاومت ملی پایدار) معاونت تربیت و آموزش سازمان بسیج مستضعفان، 1388

تیراژ چاپ اول: 500هزار

پدافند: هرگونه عمل به منظور جلوگیری و مقاومت در مقابل پیشروی دشمن و انهدام نیروهای عمل کننده

پ. غیرعامل: مستلزم بکارگیری جنگ افزار نبوده و جلوگیری و حداقل رساندن خسارات مالی و تلفات انسانی ص9

دفاع غیرنظامی: تقلیل خسارات غیرنظامیان در جنگ یا مخاطرات طبیعی ص 10

اندیشه های دفاعی 1. ص10

تاریخچه، اهمیت واهداف ص 11-15

جنگ در تاریخ بشری، 14هزار جنگ درتاریخ و 4میلیارد کشته.268سال بدون جنگ، جامعه شناسان: یک پدیده و واقعیت اجتماعی. ق20: بیش از 220جنگ و 200میلیون تلفات انسانی. ص11

اصول و مبانی: استتار،اختفا، پوشش، فریب، مکان یابی، پراکندگی، تفرقه و جابجایی، مقاوم سازی، اعلام خبرص15

پدافنددرمقابل حمله هوایی: جانپناه و پناهگاه ص23

نقش بسیج:آگاه سازی، امداد،مدیریت بحران، آموزش، توان رزم و رزمایشها، عملیات روانی، بازدارندگی و حفاظت سیستمها ص30