ماه‌نامه حیات (
+)، امسال وارد بیست و دومین سال حیاتش شد.
با تشکر از همه اهالی قرارگاه (
+) حیات در نیم‌سال گذشته
حیات 90