سینمای هالیوود!این مطلب، حدود دو سه سال منتظر ماند تا به یک یادداشت درست و حسابی تبدیل شود. حوصله‌اش نیست. همین‌جوری قبول کنید!


من عاشق سینمای هالیوودم. خوب فیلم میسازند،

فیلم خوب میسازند،

اینها به کنار، در راستای منافع ملی وسیاست خارجی کشورشان فیلم می سازند،

به شیر نفت دولت‌شان وصل نیستند،

در قانون، مجبور به ممیزی و سانسور نیستند اما فروشگاهها و سینماها معمولا فیلمهای درجهبندی نشده را نمایش نمیدهند...