بی‌خیالی‌مان کار دارد دست نظام می‌دهد!
دیدار با رهبریپیشانوشتار: با تشکر از رایانامه دوست جوان و دانشمندم، آقا مجتبای باباخانی، دقت کردید این سخنرانی آخر آقا (دیدار با جوانان) کاملا یک سخنرانی تبلیغاتی در مورد رشته فرهنگ و ارتباطات بود؟ قشنگی کار آقا اینجاست که وارد همه حوزه‌های مفاهیم، نظریه، روش و مساله هم می‌شود. تو این سخنرانی به اقتضای مخاطبان، به مسائل مهمی پرداختند که سوالات خوبی برای پایان‌نامه‌های ما (معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام) هستند.
این موضوع از یک جهت خوشحالی دارد اما از جهتی که حجم کمی و کیفی انتظارات و مسئولیت‌های خودمان را می‌بینم، باید توکل کرد. باید توسل کرد. بی‌خیالی‌مان کار دارد دست نظام می‌دهد!


سئوالات مهم مقام معظم رهبری از نخبگان و دانشگاهیان و صاحب نظران و..

1.چرا فرهنگ كار جمعى در جامعهى ما ضعیف است؟ این یك آسیب است. با اینكه كار جمعى را غربىها به اسم خودشان ثبت كردهاند، اما اسلام خیلى قبل از اینها گفته است: «تعاونوا على البرّ و التّقوى»،(1) یا: «و اعتصموا بحبل اللّه جمیعا».(2) یعنى حتّى اعتصام به حبلاللّه هم باید دستهجمعى باشد؛ «و لا تفرّقوا».(3)
2. چرا در برخى از بخشهاى كشورمان طلاق زیاد است؟ 
3.چرا در برخى از بخشهاى كشورمان روى آوردن جوانها به مواد مخدر زیاد است؟ 
4. چرا در روابط همسایگىمان رعایتهاى لازم را نمیكنیم؟ 
5. چرا صلهى رحم در بین ما ضعیف است؟
6.چرا در زمینهى فرهنگ رانندگى در خیابان، ما مردمان منضبطى به طور كامل نیستیم؟ این آسیب است. رفتوآمد در خیابان، یكى از مسائل ماست؛ مسئلهى كوچكى هم نیست، مسئلهى اساسى است. 
7.آپارتماننشینى چقدر براى ما ضرورى است؟ چقدر درست است؟ چه الزاماتى دارد كه باید آنها را رعایت كرد؟ چقدر آن الزامات را رعایت میكنیم؟
8. الگوى تفریح سالم چیست؟ 
9.نوع معمارى در جامعهى ما چگونه است؟  چقدر نوع معمارى كنونى ما متناسب با نیازهاى ماست؟ چقدر عقلانى و منطقى است؟ 
10. طراحى لباسمان چطور؟ 
11. مسئلهى آرایش در بین مردان و زنان چطور؟ چقدر درست است؟ چقدر مفید است؟
12. آیا ما در بازار، در ادارات، در معاشرتهاى روزانه، به همدیگر به طور كامل راست میگوئیم؟ در بین ما دروغ چقدر رواج دارد؟ چرا پشت سر یكدیگر حرف میزنیم؟ 
13. بعضىها با داشتن توان كار، از كار میگریزند؛ علت كارگریزى چیست؟ 
14. در محیط اجتماعى، برخىها پرخاشگرىهاى بىمورد میكنند؛ علت پرخاشگرى و بىصبرى و نابردبارى در میان بعضى از ماها چیست؟ 
15.حقوق افراد را چقدر مراعات میكنیم؟ در رسانهها چقدر مراعات میشود؟ در اینترنت چقدر مراعات میشود؟ 
16. چقدر به قانون احترام میكنیم؟ علت قانونگریزى - كه یك بیمارى خطرناكى است - در برخى از مردم چیست؟
17. وجدان كارى در جامعه چقدر وجود دارد؟
18. انضباط اجتماعى در جامعه چقدر وجود دارد؟
19. محكمكارى در تولید چقدر وجود دارد؟ تولید كیفى در بخشهاى مختلف، چقدر مورد توجه و اهتمام است؟ 
20.چرا برخى از حرفهاى خوب، نظرهاى خوب، ایدههاى خوب، در حد رؤیا و حرف باقى میماند؟ 
21.چرا به ما میگویند كه ساعات مفید كار در دستگاههاى ادارى ما كم است؟ هشت ساعت كار باید به قدر هشت ساعت فایده داشته باشد؛ چرا به قدر یك ساعت یا نیم ساعت یا دو ساعت؟ مشكل كجاست؟
22. چرا در بین بسیارى از مردم ما مصرفگرائى رواج دارد؟ آیا مصرفگرائى افتخار است؟ مصرفگرائى یعنى اینكه ما هرچه گیر مىآوریم، صرف امورى كنیم كه جزو ضروریات زندگى ما نیست. 
23.چه كنیم كه ریشهى ربا در جامعه قطع شود؟
24. چه كنیم كه حق همسر - حق زن، حق شوهر - حق فرزندان رعایت شود؟
25.چه كنیم كه طلاق و فروپاشى خانواده، آنچنان كه در غرب رائج است، در بین ما رواج پیدا نكند؟ 
26. چه كنیم كه زن در جامعهى ما، هم كرامتش حفظ شود و عزت خانوادگىاش محفوظ بماند، هم بتواند وظائف اجتماعىاش را انجام دهد، هم حقوق اجتماعى و خانوادگىاش محفوظ بماند؟ چه كنیم كه زن مجبور نباشد بین این چند تا، یكىاش را انتخاب كند؟
26. حد زاد و ولد در جامعهى ما چیست؟ من اشاره كردم؛ یك تصمیمِ زماندار و نیاز به زمان و مقطعى را انتخاب كردیم، گرفتیم، بعد زمانش یادمان رفت! مثلاً فرض كنید به شما بگویند آقا این شیر آب را یك ساعت باز كنید. بعد شما شیر را باز كنى و بروى! ماها رفتیم، غافل شدیم؛ ده سال، پانزده سال. بعد حالا به ما گزارش میدهند كه آقا جامعهى ما در آیندهى نه چندان دورى، جامعهى پیر خواهد شد؛ این چهرهى جوانى كه امروز جامعهى ایرانى دارد، از او گرفته خواهد شد. حد زاد و ولد چقدر است؟ 
27. چرا در بعضى از شهرهاى بزرگ، خانههاى مجردى وجود دارد؟ این بیمارى غربى چگونه در جامعهى ما نفوذ كرده است؟
28.تجملگرائى چیست؟ بد است؟ خوب است؟ چقدرش بد است؟ چقدرش خوب است؟ چه كار كنیم كه از حد خوب فراتر نرود، به حد بد نرسد؟