اشاره:
خلاصه نویسی و فیش نویسی از مهارتهای تحصیلی هستند که خیلی مهمند. شیوه های مطالعه و خلاصه نویسی من در طول دوران تحصیل دچار تغییرات و تحولات زیادی شده اند. البته من جهت اونها را مثبت می بینم! امروز هم به اینجا رسیدیم که این طوری مطالعه کنم. بعدها بیشتز توضیح خواهم داد.

 

 

امتداد

امتداد50، اسفند88

نشسته بودندتاکسی نفهمد زخمی هستند و دل رزمنده ای بلرزد یا بخواهدبرشان گرداند.

مین والمری تخریبچی را مانند باران...ص4

باسقوط هواپیما مسخره می کنند:درباغ شهادت بازص5

خاطرات جانباز شیمیایی محمد صادق روشنی ص12-6

حمید داوودآبادی: شهید پیام حاج بابایی در ساختمان گ.سلمان:

کنار نعش ده نمکی

گریه می کنیم ما، الکی (2)

واویلا واویلا واویلا (2)

پیام شکر چای شیرینش را برای اهدا به جبهه ذخیره می کرد ولی حاج رضایی که جبهه نمی رفت و با دلار فروشی پول جمع می کرد، به خاطر بیماری پولهاش رو ... زود مرد و بچه ها پول رو زدن به بدن. (آنکه فهمید و آنکه نفهمید) ص 15و14

مصاحبه با خانمی که در انگلیس خانه اش نمایشگاه محصولات فرهنگی است: اروپا جنگ خود را جهانی معرفی کرد ولی ما چرا درست کار نمی کنیم؟ شکل دهی به افکار با روزنامه مترو و لایت (عصر) ص17

روایت منتشر نشده مرحوم عبدالله ضابط در طلائیه: می خواهیم بجنگیم خمینی تنهاست

بحران در آموزش و پرورش اصفهان بعد شهادت فهمیده.

شهید بهشتی: ما شهدا را از دست نداده ایم، بلکه آنها را به دست آورده ایم. ص25-20

شهادت بابانظر به روایت فرزندش ص26

ده نمکی: پتوها مرا از شیمیایی شدن نجات داد ص31

مصاحبه با محمود عبدالحسینی عکاس (داستان سیستان) و شهید مصطفی علی عسگری در خیبر: کپی رایت عکسها ص 34-32

نماز صیاد: برای دو سربازی که از ساختمان افتادند ولی به رسم مالک برای طلب مغفرت و درس عملی ص35

اسماعیل شفیعی سروستانی: ظهور: قیامت صغرا. تسلط یهود بر رسانه و هالیوود به اعتراف خودص41-40

یهود،شیطان پرستی و کابالیسم ص45-42

ناوشکن جماران ص48-46

سند نداشتن حدیث شلمچه و امام رضاص51-49

علل ایران هراسی: الگوی حرکت مبارزاتی مستضعفان عالم، گرایش جهانی به دین و نفی سرسپردگی ابرقدرتها، تکثیر تفکر انقلاب (مثل لبنان و فلسطین)، زیرسوال رفتن اقتدار ابرقدرتها با پایداری ایران، تاکید مردم بر شعارهای انقلابی، دستاوردهای علمی، غلبه بر توطئه های سنگین رسانه ای و سیاسی، تبدیل شدن به الگوی استقامت و خودباوری.

استراتژی جلوگیری از نفوذ اندیشه: نومیدکردن، بدنمایاندن ایران، اختلاف افکنی، ترویج الگوهای غلط شیعی و اسلامی (طالبان ...)، تقلیل شیعیگری به ناسیونالیزم عربی، تقویت پان عربیسم مدرن ص 54-52